Εργατικό Δίκαιο

Η εταιρία μας παρέχει τακτικά συμβουλές σε πολυεθνικούς ομίλους εταιριών κυρίως σε θέματα ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης του εργατικού τους δυναμικού, αλλά και σε ιδιώτες (κυρίως στελέχη επιχειρήσεων) για θέματα εργατικών διαφορών. Υπό την καθοδήγηση του Κρίτωνα Μεταξόπουλου, η εταιρία έχει αποκτήσει ένα εντυπωσιακό φάσμα πολυεθνικών πελατών και είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εμπειρία της σε θέματα απασχόλησης (πηγή: Legal 500).

Μερικά από τα θέματα που πρόσφατα μας απασχόλησαν είναι:

  • Η παρακολούθηση και ο χειρισμός όλων εν γένει των εργατικών θεμάτων για λογαριασμό πολυεθνικών ή εγχώριων εταιριών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, αλλοδαπή πολυεθνική γαλακτοκομική εταιρία, η δεύτερη σε μέγεθος πολυεθνική εταιρία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, η μεγαλύτερη σε όγκο πωλήσεων πολυεθνική εταιρία πώλησης φορητών υπολογιστών και πρόσφατα μία από τις κορυφαίες πολυεθνικές αεροπορικές εταιρίες.
  • Η υποστήριξη πολυεθνικής εταιρίας αναφορικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών περί εταιρικής διακυβέρνησης και ηθικής των συναλλαγών στις εταιρίες και γενικότερα, αναφορικά με κώδικες δεοντολογίας προς τους εργαζομένους.
  • Συμβιβαστική επίλυση εργατικής διαφοράς μεταξύ μεγάλης βιομηχανίας τροφίμων και διευθυντικού της στελέχους, το οποίο εκπροσωπούσε η εταιρία μας, με καταβολή στον πελάτη μας υψηλότατης αποζημίωσης για τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης.
  • Παρέχουμε πλήρη στήριξη και συμβουλές σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης ή συνέχισης επιχειρήσεως από νέο εργοδότη, για εξαγορές, συγχωνεύσεις και άλλες μορφές ανασυγκρότησης επιχειρήσεων.
  • Παρέχουμε συστηματικά στους πελάτες μας συμβουλές σε θέματα εμπορικού και εργατικού δικαίου, περιλαμβανομένων όχι μόνο κλασικών ζητημάτων, όπως η σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας, αλλά και πιο εξεζητημένων, όπως η σύνταξη εγγράφων συγκατάθεσης προς κατοχύρωση της νομιμότητας της μεταφοράς εκτός ΕΕ δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων.
  • Προσφάτως, ενημερώσαμε την εταιρία σχετικά με τη διαμόρφωση των συμβάσεων εργασίας ούτως, ώστε να είναι σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία. Επίσης, προσφάτως, ενημερώσαμε την εταιρία σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά σε εργαζομένους.