Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη πολιτική απορρήτου ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα της εταιρίας «Α. & Κ. Μεταξόπουλος και Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων». Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής και για αυτό το σκοπό παρακαλούμε να τη συμβουλεύεστε συχνά. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται και ερμηνεύεται με βάση την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιλαμβάνει ειδικά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Ποιοι είμαστε

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου που εφαρμόζεται σε αυτή την ιστοσελίδα, υπεύθυνη είναι η δικηγορική εταιρία «Α. & Κ. Μεταξόπουλος και Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων», που εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 54, ΤΚ 115-28, με τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30)210-7257614 και (+30)210-7257611, fax: (+30)210-7297610 και e-mail επικοινωνίας: [email protected].

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν ωστόσο επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της «Φόρμας Επικοινωνίας» ή με άλλο τρόπο, όπως για παράδειγμα με e-mail, και έτσι εσείς μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία, θα λάβουμε και θα αποθηκεύσουμε τα στοιχεία αυτά που μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας και άλλες πληροφορίες που τυχόν μας παρέχετε. Μπορείτε επίσης να μας αποστείλετε, εάν επιθυμείτε, βιογραφικό σας σημείωμα, που επίσης θα συλλέξουμε και θα αποθηκεύσουμε, το οποίο θα περιλαμβάνει και πληροφορίες όπως η εκπαίδευσή σας και η εργασιακή εμπειρία σας και ό,τι άλλο στοιχείο κρίνετε εσείς απαραίτητο.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται από την εταιρία μας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο τηρούνται. Ειδικά όσον αφορά την αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων, αυτά δεν θα τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, μετά το οποίο, εφόσον το επιθυμείτε, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε εκ νέου ενημερωμένο βιογραφικό σας. Σε κάθε περίπτωση σας καλούμε να μας ενημερώνετε για κάθε μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία, ούτως ώστε αυτά να είναι πάντα ακριβή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα διατηρούμε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την παροχή των επαγγελματικών μας υπηρεσιών, την αναζήτηση υποψήφιων συνεργατών και την πλήρωση τυχόν θέσεων προσωπικού καθώς και για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας. Επιπλέον, και εφόσον συναινέσετε σε αυτό, θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας μέσω e-mail ή με άλλο τρόπο, ώστε να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις από την εταιρία μας.

Νομική βάση για την ως άνω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η συναίνεσή σας, την οποία παρέχετε, πριν αποστείλετε το μήνυμά σας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι συγκατάθεσης με την παρούσα πολιτική απορρήτου, αφού πρώτα τη διαβάσετε προσεκτικά. Την συναίνεσή σας αυτή μπορείτε να ανακαλέσετε κάθε στιγμή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση [email protected]. Επίσης νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να αποτελέσει έννομη υποχρέωση ή έννομο συμφέρον της εταιρίας μας, που περιλαμβάνει τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νόμιμων και συμβατικών αξιώσεών της καθώς και την διασφάλισή της έναντι αξιώσεων.

Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε δεν κοινοποιούνται σε κανένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος, εκτός των δικηγόρων και του διοικητικού προσωπικού της εταιρίας μας καθώς και των εξουσιοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών πληροφορικής της εταιρίας μας, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και με την πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

Ασφάλεια επεξεργασίας

Η εταιρία μας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων σας, όπως μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία ή παράνομη απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Διασφαλίζεται επίσης ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία της εταιρίας μας το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή της εταιρίας ως υπεύθυνης επεξεργασίας και υποχρεούται να προστατεύει την ασφάλειά και εμπιστευτικότητά τους.

Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη των περιορισμών και εξαιρέσεων που περιέχονται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, έχετε τα εξής δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρία μας:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία καθώς και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε ή να ζητήσετε τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου είναι τεχνικώς δυνατό.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στη συγκατάθεσή, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση, πριν την ανάκλησή της.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή: Εάν πιστεύετε ότι η από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].