ΑΠΟΦΑΣΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗNΩΝ (349/2022)

Το τεκμήριο του άρθρου 7 του Ν.4481/2017 είναι μαχητό (και όχι αμάχητο).

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) ΔΕΝ δικαιούνται να εισπράττουν την εύλογη αμοιβή του άρθρου 49 του Ν.2121/93 για μουσικά έργα των οποίων οι δημιουργοί, παραγωγοί, μουσικοί και ερμηνευτές δεν έχουν ρητά αναθέσει σε αυτούς την είσπραξη της εύλογης αμοιβής του άρθρου 49.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση ΕΔΩ.